Sayısal Harita Yapımı

 • Karayolu, Demiryolu, Kanal, ENH, Doğalgaz, Petrol Boru Hattı Güzergâh Haritaları
 • Göl veya Deniz Kıyı Haritaları, Orman Haritaları, Tematik Haritalar,
 • Yerleşim Yerleri Haritaları, Kadastro Çalışmaları,
 • Tarım (Mera) Alanları Sınırlandırma Haritaları,
 • Cbs – Kent Bilgi Sistemi ve Altlıkları

Özel Amaçlı Haritalar

 • Rüzgâr Elektrik Santrallerini Saha Uygulamaları
 • İletişim Şirketleri Gsm Saha Kiralama ve İzin Hizmetleri Haritaları
 • Kamulaştırma Haritaları, Hâlihazır Haritalar, Şeritvari Haritalar,
 • Maden ve Taş Ocağı Haritaları, Topoğrafik Ölçümler
 • Yapı, Sanat ve Endüstriyel Rölöveler

İmar Planı ve Uygulamaları

 • İmar Planı ve Uygulaması, Mevzi İmar Planı ve Uygulaması,
 • Özel Parselasyon Çalışmaları, Tevhid (Birleştirme),İfraz (Ayırma)
 • Yoldan, Yeşil Alandan ve Diğer Alanlardan Terk / İhdas, Trampa İşlemleri
 • İmar Planı Takibi ve Tadilatları, İrtifak Tesisleri
 • Kentsel Dönüşüm Projeleri

Cins Değişikliği Hizmetleri

 • Kat İrtifakı ve Kat Mülkiyeti İçin
 • Bağımsız Bölüm Plan Krokisi, Vaziyet Planı Krokisi, Bina Tespit Krokisi
 • Arsadan Yapıya, Yapıdan Arsaya Cins Değişiklik İşlemleri

İnşaat Mühendislik Hizmetleri

 • Yapı İle İlgili Projenin Sahaya Uygulanması, Yapı Aplikasyonu, Plankote
 • Aks, Kolon, Kot, Takibi, Baz Hattı ve Yapı Köşe Aplikasyonu
 • Yüksek Yapılı Betonarme Yapı Ölçümleri
 • Çelik Konstrüksiyon ve Endüstriyel Tesis Ölçümleri
 • Büyük Ölçekli Projelerde Şantiyeler İçin Harita Ekibi Kurulması
 • Belediye, Yapı Denetim veya İlgili Kurum Evraklarının Onaylatılması
 • Teknik Uygulama Sorumluluğu (TUS Uygulaması)

Jeodezik Ölçmeler Statik – RTK GNSS

 • Statik Ölçüm Hesaplamaları ve Dengelemelerinin Yapılması
 • RTK Ölçüm Hesaplamaları ve Dengelemelerinin Yapılması
 • GNSS Ölçüm Hesaplamaları ve Dengelemelerinin Yapılması

Dolgu ve Kazı Sahası Projeleri

 • İlgili Kurum Yönetmeliğine Göre Dolgu ve Kazı Projelerinin Hazırlanması
 • Proje İle İlgili En Kesit, Boy Kesit ve Profillerin Hazırlanması
 • İlgili Kuruma İstenilen Sürelere ve Yönetmeliğe Göre Hak Ediş Dosyalarının Hazırlanması
 • İlgili Kurum Görüşlerinin Alınması
Deformasyon Ölçümleri

Deformasyon Ölçümleri

 • Deformasyon ile Yapının Yatay -Düşey Yöndeki Konum ve Şekil Değişmesi ve Değerlendirilmesi
 • Konum Değişikliği; Kayma. Eğilme, Dönme Gibi Deformasyon Ölçümleri
 • Şekil Değişikliği; Uzama, Bükülme, Burulma Gibi Deformasyon Ölçümleri

Alt Yapı ve Üst Yapı Projeleri

 • Yol, Su, Kanalizasyon, ENH, Doğalgaz Projeleri Ve Aplikasyon İşleri
 • Yol, Su, Kanalizasyon, ENH, Doğalgaz Projeleri As-Built Hazırlanması
 • Yol, Su. Kanalizasyon, ENH, Doğalgaz Projeleri Metraj ve Hakediş Hazırlanması
 • Projelerle İlgili En Kesit, Boy Kesit Hazırlanması

Gayrimenkul Danışmanlık Ve Müşavirlik Hizmetleri

 • Emlak ve Gayrimenkul Danışmanlığı
 •  Tapu Kayıtlarının İncelenmesi
 •  Kadastral Paftalardan Yer Tespiti
 •  Belediyelerden İmar Uygunluk Kontrolü
 •  Gayrimenkulün Yerinde incelenmesi
 •  Konum, Ulaşım ve Bölge Rayiçleri Tespiti
 •  Kiralama ve Satış Değerinin Belirlenmesi